•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Работа со хартии од вредност

Во согласност со решението на Комисијата за хартии од вредност, ТТК Банка АД Скопје настапува како овластен учесник на пазарот на капитал од 2003 година.

Во рамките на Банката работи Одделот за работа со хартии од вредност. Тргувањето се извршува во регистрираните простории во Скопје, а налози од клиенти се примаат во сите филијали и експозитури на Банката низ цела земја. Тргувањето го вршат двајца лиценцирани брокери кои стручно и квалитетно ги реализираат налозите од клиентите.

Тргувањето на Македонската Берза со хартии од вредност се одвива секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот.

Услуги

 • Купување и продавање хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
 • Купување и продавање хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
 • Вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 • Вршење трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 • Услуги на покровител при котација;
 • Извршување трансакции и активности за сметки на трети лица потребни за преземање едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање акционерски друштва;
 • Давање електронски налози за тргување со хартии од вредност.

Електронско тргување со хартии од вредност

ТТК Банка АД Скопје Ви овозможува едноставност во тргувањето со хартии од вредност преку давање електронски налози со користење на апликацијата eTrader.
Во соработка со овластените брокери на Банката креирајте го Вашето портфолио и реализирајте го Вашиот план за инвестирање.

Зошто електронско тргување?

 • Едноставно, брзо и сигурно тргување на Македонска Берза;
 • Електронско давање на налози за купување и продавање на хартии од вредност нивна измена или повлекување;
 • Следење на берзанското тргување и извршувањето на налозите во реално време;
 • Аларми (нотификации за промените на пазарот);
 • Автоматски прием на извештаи за реализирани трансакции;
 • Пристап во секое време до моменталните и историските податоци за портфолиото, налозите и трансакциите.

Што е потребно за електронско тргување?

 • Важечка лична карта или пасош;
 • Тековна состојба;
 • Трансакциска сметка;
 • Склучување на Договор за посредување при купопродажба на хартии од вредност и/или Анекс кон Договорот;
 • Доделено корисничко име и лозинка.

Информации околу тргувањето со хартии од вредност можете да добиете доколку ги контактирате овластените брокери:

Оддел за работа со хартии од вредност
е-адреса: ttkbroker@ttk.com.mk

раководител: Иван Ортаковски
тел.: 02/32 47 000 лок. 496
е-адреса: ivan.ortakovski@ttk.com.mk

Тања Поповска
тел.: 02/ 32 47 000 лок. 495
е-адреса: tanja.popovska@ttk.com.mk