•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Организациски единици

Служба за внатрешна ревизија

Раководител: Александра Бошковска

тел.: 02/32 47 000 лок. 474

e-адреса: aleksandra.boshkovska@ttk.com.mk

Служба за контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите и спречување на перење пари и финансирање тероризам

Раководител: Снежана Атанасовска

тел.: 02/32 47 000 лок. 305

e-адреса: snezana.atanasovska@ttk.com.mk

Секретаријат

Раководител: Владомир Петровски

тел.: 02/32 47 000 лок. 439

e-адреса: vladomir.petrovski@ttk.com.mk

Одговорно лице за обезбедување на сигурност на информативниот систем

Одговорно лице: Јовица Стојкоски

тел.: 02/32 47 000 лок. 033

e-адреса: jovica.stojkoski@ttk.com.mk

Офицер за заштита на лични податоци

Одговорно лице: Марија Петрушевска

тел.: 02/32 47 000 лок. 421

e-адреса: oficerzlp@ttk.com.mk

Сектор за комерцијално банкарство

Директор: д-р Зоран Колев

тел.: 02/32 47 000 лок. 456

e-адреса: zoran.kolev@ttk.com.mk

Дирекција за деловна мрежа

Директор: Зоран Јовановски

тел.: 02/32 47 000 лок. 406

e-адреса: zoran.jovanovski@ttk.com.mk

Оддел за работа со население

Раководител: Бојан Штерјовски

тел.: 02/32 47 000 лок. 480

e-адреса: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

Оддел за платен промет во земјата и странство

Раководител: Александра Стојмановска

тел.: 02/32 47 000 лок. 425

e-адреса: aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

Оддел за работа со правни лица

Раководител: Билјана Жупаноска

тел.: 02/32 47 000 лок. 414

e-адреса: biljana.zupanoska@ttk.com.mk

Дирекција за маркетинг и развој на производи

Директор: Леона Димитровска

тел.: 02/32 47 000 лок. 433

e-адреса: leona.dimitrovska@ttk.com.mk

Дирекција за средства и ликвидност 

Директор: Жарко Митревски

тел.: 02/32 47 000 лок. 445

e-адреса: zarko.mitrevski@ttk.com.mk

Оддел за работа со хартии од вредност

Раководител: Иван Ортаковски

тел.: 02/32 47 000 лок. 496

e-адреса: ivan.ortakovski@ttk.com.mk

Оддел за управување со средства и ликвидност 

Раководител: Снежана Поповска

тел.: 02/32 47 000 лок. 458

e-адреса: snezana.risteska@ttk.com.mk

Сектор за стратешко банкарство

Директор: Гордана Блажевска

тел.: 02/32 47 000 лок. 440

e-адреса: gordana.blazevska@ttk.com.mk

Дирекција за управување со ризици

Директор: Маргарета Пајазетовиќ

тел.: 02/32 47 000 лок. 489

e-адреса: margareta.nikolovska@ttk.com.mk

Дирекција за кредитна анализа

Директор: Драган Ивановски

тел.: 02/32 47 000 лок. 418

e-адреса: dragan.ivanovski@ttk.com.mk

Дирекција за контролинг и стратешко планирање

Директор: Даница Јаневска

тел.: 02/32 47 000 лок. 451

e-адреса: danica.janevska@ttk.com.mk

Дирекција за сметководство

Директор: Наташа Спироска

тел.: 02/32 47 000 лок. 448

e-адреса: natasa.spiroska@ttk.com.mk

Сектор за информатичка технологија и позадински обработки

Директор: Христијан Трифуновски

тел.: 02/32 47 000 лок. 002

e-адреса: hristijan.trifunovski@ttk.com.mk

Дирекција за информатичка технологија

Директор: Стево Цветковски

тел.: 02/32 47 000 лок. 333

e-адреса: stevo.cvetkovski@ttk.com.mk

Дирекција за позадински обработки

Директор: Ивица Ацовски

тел.: 02/32 47 000 лок. 001

e-адреса: ivica.acovski@ttk.com.mk

Сектор за правни работи и проблематични пласмани

Директор: Ирина Ристовска

тел.: 02/32 47 000 лок. 460

e-адреса: irina.ristovska@ttk.com.mk

Дирекција за правни работи, лоши пласмани и превземени средства

Директор: Емил Ристоски

тел.: 02/32 47 000 лок. 461

e-адреса: emil.ristoski@ttk.com.mk

Сектор за човечки ресурси, организација и поддршка

Директор: Наташа Стојмановска

тел.: 02/32 47 000 лок. 453

e-адреса: natasa.stojmanovska@ttk.com.mk

Дирекција за човечки ресурси, организација и поддршка

Директор: Љупка Миндошева

тел.: 02/32 47 000 лок. 454

e-адреса: ljupka.mindoseva@ttk.com.mk