•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
 • МОЖНОСТ ДА ГИ ОРОЧИТЕ ВАШИТЕ СРЕДСТВА НА ПОВЕЌЕ РОЧНОСТИ
 • ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ ПО ПОВОЛНИ КАМАТНИ СТАПКИ
 • ИЗБЕРЕТЕ НАЧИН КАКО ПАМЕТНО ДА РАСПОЛАГАТЕ СО ВАШИТЕ СРЕДСТВА, И ДОДАДЕТЕ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИХОД

Депозит во девизи

Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти, здруженија, државни институции.
Валута
 • Во девизи (ЕУР, УСД, ЦХФ).
Период на орочување
 • Депозити по видување (наменски или ненаменски);
 • Краткорочни депозити орочени на 1, 3, 6 и 9 месеци;
 • Дологорочни депозити орочени на 12 месеци.
Каматна стапка
 • Во зависност од рочноста и износот, во согласност со Одлуката за висината на каматни стапки и по договор;
 • Пресметката на каматата на средствата се врши месечно со примена на конформна метода;
 • Тип на каматна стапка: годишна променлива каматна стапка.
Потребни документи
 • Барање во кое барателот ќе специфицира за износот на депозитот, рокот на орочување и дали каматата да се исплаќа или да се припишува;
 • Тековна состојба на барателот издадена од Централен регистар на Р. Северна Македонија (ако депонентот не е клиент на Банката);
 • Картон на депонирани потписи (ако депонентот не е клиент на Банката).
Друго
 • За секој депозит се потпишува договор во кој се наведени износот, рокот, каматната стапка и начинот на исплата на камата;
 • Наменскиот депозит претставува обезбедување за баран кредит или гаранција во Банката;
 • Доколку се работи за наменски депозит, во договорот се внесува намената на депозитот.
Тајност
 • Податоците за депозитите се деловна тајна.
Можности
 • Клиентот може да орочи депозити и на рокови пократки од еден месец и на меѓурокови, при што каматата се пресметува по стапка сразмерна на стапката предвидена за роковите меѓу кои се наоѓа пократкиот рок или меѓурокот;
 • Средствата на сметката кои во моментот на корисникот не му се потребни за тековна работа може да се орочат и за нив да се добива камата до моментот кога ќе му се потребни на корисникот.
Исплата на камата
 • Месечна исплата на камата или во рокот на втасаноста.