•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Кусур штедење

КУСУР ШТЕДЕЊЕ, ШТЕДЕЊЕ ШТО РАСТЕ СО СЕКОЕ КУПУВАЊЕ!

„Кусур штедење“ претставува интересен модел за континуирано штедење во „движење“ со издвојување определен износ од секое купување со Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитните картички на ТТК Банка АД Скопје.

За кого е наменет производот?

Овој штеден производ е наменет за сите иматели на Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитна картичка и за корисниците на мобилното банкарство на ТТК Банка АД Скопје преку апликацијата TTK M-bank. Тој е особено корисен за оние кои нeмаат навика да издвојат месечен износ за штедење, а истовремено им ја олеснува и зголемува заштедата и на оние кои редовно штедат.

Како се активира?

Овој производ се активира и параметизира преку апликацијата за мобилно банкарство на ТТК Банка АД Скопје – TTK M-bank. Преку можностите кои ги нуди мобилната апликација корисниците можат во кое било време да го деактивираат производот или пак повторно да го активираат со променети услови.

Какви можности за штедење нуди?

Во согласност со желбите и можностите корисникот самостојно избира опција да издвојува определен фиксен износ или процентуален износ од направената трансакција, што има намера да го штеди. По активирањето на услугата, користејќи ја Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитната картичка на ТТК Банка АД Скопје, со секое купување преку „Кусур штедење“ корисникот ја зголемува својата заштеда.

Дали има трошоци?

Производот е бесплатен, достапен за постојни и нови корисници на Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитните картички на ТТК Банка АД Скопје.  За користењето на мобилното банкарство на ТТК Банка АД Скопје не се наплатува надоместок.

Што се случува со заштедените средства?

Средствата што се штедат преку производот „Кусур штедење“ се пренесуваат на отворен штеден влог, за кој минималниот влог изнесува 1.000 денари, а важат актуелните каматни стапки за штедење по видување. Средствата се на располагање на корисникот во секое време.

Како функционира производот „Кусур штедење“

Постојат два начини на заштеда и пресметување на заштедениот износ на парични средства кои се префрлаат на избраната Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитна картичка:


1. Процентуален износ – Износ што се пресметува врз основа на процент од износот на направената трансакција со Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитната картичка на ТТК Банка АД Скопје, а којшто се префрла на Вашиот депозит (процентот го одредувате Вие).
Пример со 2 %:
Цена на производот - 63 денари;
Процентуален износ од направената трансакција – 1,26 денари;
Износ префрлен на Вашиот штеден влог – 1,26 денари.


2. Фиксен износ – Износ којшто се пресметува врз основа на фиксен износ од износот на направената трансакција со Visa Classic Debit и Mastercard Debit дебитната картичка на ТТК Банка АД Скопје, а којшто се префрла на Вашиот депозит (фиксниот износ го одредувате Вие).
Пример со 50 денари:
Цена на производот - 63 денари;
Фиксен износ од направената трансакција - 50 денари;
Износ префрлен на Вашиот штеден влог – 50 денари.