•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Надзорен одбор

Членови на Надзорен одбор


г-дин Борислав Трповски

Заменик на генерален директор на „Тетекс“ АД Тетово


проф. д-р Арсен Јаневски

Професор во пензија


г-дин Трим Ќемали

Заменик на главен извршен директор „Дебарски бањи-цапа“ АД Дебар


г-дин Владо Камбовски

Професор во пензија


г-ѓа Драгица Јовановска

Помошник генерален директор за финансиски и економски прашања „Тетекс“ АД Тетово

Претседател на Одборот за ревизија


г-дин Душко Апостолоски

независен член

Членови на Одбор за ревизија


г-дин Борислав Трповски

член на Надзорен одбор


г-ѓа Данче Зографска

независен член