•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Надзорен одбор

Претседател на Надзорен одбор


г-дин Бобан Гоговски

Извршен член на Одбор на директори - генерален директор на „Тетекс“ АД Тетово

Заменик - претседател на Надзорен одбор и независен член


г-дин Владо Камбовски

Академик

Членови на Надзорен одбор


проф. д-р Арсен Јаневски - независен член

Професор во пензија


г-дин Трим Ќемали

Заменик на главен извршен директор на „Дебарски бањи-Цапа“ АД Дебар


г-ѓа Драгица Јовановска

Неизвршен член на Одбор на директори на „Тетекс“ АД Тетово


г-дин Златко Черепналкоски

Директор за продажба и маркетинг на „Енерџи Деливери Солушнс“ АД Скопје


г-ѓа Евгенија Трпкоска

Неизвршен член на Одбор на директори на „Тетекс“ АД Тетово

Претседател на Одборот за ревизија


г-дин Душко Апостоловски

Независен член

Членови на Одбор за ревизија


г-ѓа Данче Зографска

Независен член


г-дин Бобан Гоговски

Член


г-дин Златко Черепналкоски

Член


г-ѓа Драгица Јовановска

Член