•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Податоци за акциите

* податоците се преземени од www.mse.mk со ден 15.5.2024

МБ на издавачот: 06121110
НАЗИВ: ТТК БАНКА АД Скопје
АДРЕСА: ул. „Народен фронт“ 19 а, 1000 Скопје, Северна Македонија

Издадени хартии од вредност:

сопственичка структура на ниво на емисија

ИСИН

назив на емисија

номинална вредност

валута

издадени хартии од вредност

тип на хартија од вредност

MKTTKS101012

ТТК БАНКА АД Скопје обични

1.000,00

MKD

1.033.173

сопственички хартии од вредност

MKTTKS200012

ТТК БАНКА АД Скопје Корпоративна обврзница ПРВА ЕМИСИЈА

1.000,00

EUR

1.500

должнички хартии од вредност

MKTTKS200020

ТТК БАНКА АД Скопје Корпоративна обврзница ВТОРА ЕМИСИЈА

1.000,00

EUR

1.500

должнички хартии од вредност

податоци за емисијата

тикер

номинална вредност

валута

издадени хартии од вредност

род на хартии од вредност

TTK

1.000,00

MKD

1.033.173

обични акции

TTKO

1.000,00

EUR

1.500

купонски обврзници

TTKO2

1.000,00

EUR

1.500

купонски обврзници

ТТК БАНКА АД Скопје е акционерско друштво со вкупно издадени 1.033.173 обични акции, кои се 100 % слободно расположливи за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје на пазарен, сегмент Берзанска котација.

 сопственичка структура бр. на акционери процент
ДОМАШНИ правни лица 123 59.03 %
физички лица 1.789 39.93 %
СТРАНСКИ правни лица 6 0.90 %
физички лица 10 0.15 %
ВКУПНО 1.928 100,00 %

* податоците се преземени од ЦДХВ АД Скопје на ден 15.5.2024 г.

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ОБИЧНИ АКЦИИ  основни карактеристики и права

Вид на инструментот
обични акции
Количина на издадени хартии од вредност
1.033.173
Номинална вредност
1.000,00 МКД
Номинален капитал
1.033.173.000,00 МКД
ЦФИ код
ESVUFR
Обичните акции им даваат на сопствениците право на:
1. Глас во Собранието на Банката;
2. Исплата на дел од добивката (дивиденда); и
3. Исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

 сопственичка структура TTKO
бр. на акционери процент
ДОМАШНИ правни лица 5 76,00 %
физички лица 5 24,00 %
СТРАНСКИ правни лица 0 0,00 %
физички лица 0 0,00 %
ВКУПНО 10 100,00 %

* податоците се преземени од ЦДХВ АД Скопје на ден 15.5.2024

Долгорочните должнички хартии од вредност од прва емисија издадени од ТТК Банка АД Скопје на ден 18.9.2019 г. се котирани на секундарен пазар во на Македонската берза АД Скопје, под сегмент Берзанска котација од ден 28.10.2019 г. под ISIN:МKTKS200012.

Рок на доспевање и амортизационен план на должничката хартија од вредност, вклучувајќи ја и постапката за отплата

Рокот на доспевање на корпоративната обврзница е 5 (пет) години и 3 (три) месеци од датумот на запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (односно, од датумот на настанатиот прилив на парични средства во Банката).

Главницата на корпоративните обврзници ќе се исплати во целосен износ заедно со последната исплата на камата, односно по истекот на 5 (пет) години и 3 (три) месеци од датумот на настанатиот прилив на паричните средства во Банката.

КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА ОД ПРВА ЕМИСИЈА основни карактеристики

Вид на инструментот
Корпоративни, преносливи, субординирани, необезбедени, обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како дополнителен капитал на Банката
Вредност на емисијата
1.500.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
1.500
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
18.9.2019 г.
Датум на достасување на инструментот
18.12.2024 г.
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 3,5 % за целиот период
Датум на исплата на камата
Каматата се исплаќа годишно, на 18.9. секоја година, почнувајќи од 18.9.2020 година
Опција за предвремен откуп
Обврските врз основа на корпоративните обврзници не можат да бидат откупени или привремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација
Опција за конвертибилност во друг инструмент
нема

 сопственичка структура TTKO2
бр. на акционери процент
ДОМАШНИ правни лица 1 60,33 %
физички лица 5 39,67 %
СТРАНСКИ правни лица 0 0,00 %
физички лица 0 0,00 %
ВКУПНО 6 100,00 %

* податоците се преземени од ЦДХВ АД Скопје на ден 15.5.2024

Долгорочните должнички хартии од вредност од втора емисија издадени од ТТК Банка АД Скопје на ден 14.2.2020 г. и се котирани на секундарен пазар во на Македонската берза АД Скопје, под сегмент Берзанска котација од ден 27.4.2020 г. под ISIN:МKTKS200020.

Рок на доспевање и амортизационен план на должничката хартија од вредност, вклучувајќи ја и постапката за отплата

Рокот на доспевање на корпоративната обврзница е 6 (шест) години од датумот на запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (односно, од  датумот на настанатиот прилив на парични средства во Банката).

Главницата на корпоративните обврзници ќе се исплати во целосен износ заедно со последната исплата на камата, односно по истекот на 6 (шест) години од датумот на настанатиот прилив на паричните средства во Банката.

КОРПОРАТИВНА ОБВРЗНИЦА ОД ВТОРА ЕМИСИЈА основни карактеристики

Вид на инструментот
Корпоративни, преносливи, субординирани, необезбедени, обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како дополнителен капитал на Банката
Вредност на емисијата
1.500.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
1.500
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
14.2.2020 г.
Датум на достасување на инструментот
14.2.2026 г.
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 2,7 % за целиот период
Датум на исплата на камата
Каматата се исплаќа годишно, на 14.2. секоја година, почнувајќи од 14.2.2021 година
Опција за предвремен откуп
Обврските врз основа на корпоративните обврзници не можат да бидат откупени или привремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација
Опција за конвертибилност во друг инструмент
нема

* податоците се преземени од ЦДХВ АД Скопје на ден 15.5.2024

Година Бруто исплатена дивиденда по акција ден. Износ на дивиденда изразена во процент од номиналната вредност на акцијата
2012 19,28 1,92786 %
2013 24,09 2,40923 %
2014 15,56 1,55554 %
2015 38,88 3,88885 %
2016 82,22 8,22221 %
2017 104,00 10,40 %
2018 105,00 10,50 %
2019 110,00 11,00 %
2020 90,00 9,00 %
2021 46,00 4,60 %
2022 67,00 6,70 %
2023 10,80 10,80%

 

 

Лице одговорно за обезбедување на одговори на прашања на акционери на ТТК Банка АД Скопје:

Жарко Митревски

Директор на Дирекција за средства и ликвидност

Сектор за Комерцијално банкарство

Тел.: 072 916 622

e-адреса: zarko.mitrevski@ttk.com.mk