•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Кредитна линија Посебен кредитен фонд преку РБСМ

Корисници
 • Трговски друштва, регистрирани во Република Северна Македонија, чиј капитал е над 51% во приватна сопственост, и тоа:
  • Постоечки микро, мали и средни трговски друштва;
  • Нови микро, мали и средни трговски друштва, кои исполнуваат најмалку два од следните критериуми:
   • Просечен број вработени врз основа на часови на работа да е до 250 вработени;
   • Годишен приход да е помал од 10.000.000 евра во денарска противвредност;
   • Просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од 11.000.000 евра во денарска противвредност.
Намена
 • Набавка на основни средства (до 30% од вредноста на одобрениот кредит, крајниот корисник може да искористи за финансирање обртни средства во рамки на планираниот проект);
 • Набавка на обртни средтва.
Валута
 • Во денари (МКД) со девизна клаузула.
Рок
 • До 10 години со вклучен грејс-период до 12 месеци (за финансирање основни средства)
 • До 3 години со вклучен грејс-период до 6 месеци (за финансирање обртни средства).
Износ
 • Минимален износ на кредитот 10.000 евра;
 • Максимален износ на кредитот 300.000 евра;
 • Кредитобарателот треба да обезбеди минимум 20% сопствени средства од вкупната инвестиција.
Каматна стапка
 • Договорна фиксна каматна стапка 5% на годишно ниво;
 • Законска казнена каматна стапка 20,75% годишно за достасани, а не подмирени обврски за кредит во денари со девизна клаузула и девизи, пресметана од денот на достасување до денот на наплатата.
Начин на пресметка и плаќање
 • Пресметката на каматата е декурзивна, со примена на пропорционална метода, а се врши на денот на достасување на побарувањето и е содржана во амортизациониот план, изразена во странска валута;
 • Затворањето на обврските се врши по старост и по следниот редослед: трошоци, надоместоци, казнена камата, договорна камата, достасана главнина.
 • Отплатата е со квартални ануитети.
Обезбедување
 • Хипотека на недвижен имот, во однос кој ќе го утврди Банката;
 • Залог на подвижни предмети, опрема и хартии од вредност;
 • Меници;
 • Друг вид обезбедување во согласност со Кредитната политика на Банката.
Исплата
 • Во корист на сметката на правното лице.