•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

ТТК БАНКА АД Скопје е успешна универзална банка која функционира со стабилен позитивен раст преку широко распространетата мрежа на филијали и експозитури.

Банката ги извршува сите банкарски активности следејќи ги основните принципи на банкарското работење - стабилност, ликвидност, профитабилност и солвентност.

Основни податоци

ТТК БАНКА АД Скопје

седиште: ул. „Народен фронт" бр.19а, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

жиро-сметка: 290-0000000001-48

SWIFT: TTXBMK2X

IBAN: 

тел.: +389 2 32 47 000 лок. 400

факс: +389 2 31 31 387

телекс: 51162, 51794

работно време на Централата на Банката:

од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот

електронска адреса: ttk@ttk.com.mk