•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Апликација за кредит

*

Износ на кредитот:

ден.

Рок на отплата:

месеци

*

Податоци за кредитобарателот:

*
*
*
*
*
*
*
a ) Податоците што ги наведов се точни.
б ) Согласен/а сум моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани и обработувани за потребата за анализа на оваа апликација и одобрување кредит од страна на Банката.
в) Информиран/а сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци во согласност со законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци.
г ) Запознат/а сум дека моите приложени лични податоци, во согласност со Законот за банки, претставуваат деловна тајна.
д) Дејствувам исклучиво во свое име, за своја сметка и интерес. Сите други опции се исклучени.
Испрати апликација