•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Документација - правни лица

Платежни сметки

Рамковен договор за отворање и одржување на платежна сметка на правно лице

Општи услови и претходни информации за отворање и одржување на платежна сметка и вршење на други платежни услуги за правни лица

Тарифа за надоместоци на услуги на ТТК Банка АД Скопје во делот кој се однесува на работењето на правни лица со платежни сметки

Одлука за каматни стапки на ТТК Банка АД Скопје во делот за платежни услуги за правни лица

Поимник за најрепрезентативните услуги поврзани со платежната сметка со стандардизирани термини и дефиниции

Термински план за платен промет

Барање за отворање на платежна сметка на правно лице

Апликација за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лице

Апликација за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице

Пријава на овластено лице за располагање со средства на сметка - резидент

Пријава на овластено лице за располагање со средства на сметка - нерезидент

Апликација/Општи услови за Visa Bussines

Апликација/Општи услови за Mastercard Bussines

Општи услови за услугата електронско/мобилно банкарство

Барање и општи услови за користење електронски сервиси за информирање

Барање за статусни и други промени и затварање на трансакциска сметка

Прашалник за идентификување поврзани лица со клиенти - правно лице


Картички

Кредити од сопствени извори

Кредитни линии на Банката

Депозити

ТТК онлајн услуги

Документарно работење