•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Документација - правни лица

Сметки

Барање за отворање на трансакциска сметка за правно лице - резидентБарање за отворање на трансакциска сметка за правно лице - нерезидентАпликација за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лицеАпликација за идентификација/ажурирање на клиент - правно лицеПријава на овластено лице за располагање со средства на сметка - резидентПријава на овластено лице за располагање со средства на сметка - нерезидентБарање за статусни и други промени и затварање на трансакциска сметкаПрашалник за идентификување поврзани лица со клиенти - правно лицеОпшти услови за работење со денарска трансакциска сметка на правно лице - резидентОпшти услови за работење со девизна трансакциска сметка на правно лице - резидентОпшти услови за работење со трансакциска сметка на правно лице - нерезидентУслови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - резидентУслови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - нерезидент


Картички

Кредити од сопствени извори

Кредитни линии на Банката

Депозити

ТТК онлајн услуги

Документарно работење