•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Гаранции

Во современото банкарство, гаранциите  имаат сè поголема примена во меѓународниот платен промет, пред сè, поради нивната сигурност и безбедност во меѓународната трговска размена на корисниците, создавајќи заштита истовремено за купувачот и извозникот.
Следејќи ги светските текови во меѓународното банкарство, ТТК Банка АД Скопје нуди можност за развој на глобални бизнис-соработки преку отворање гаранции и акредитиви кои претставуваат вистинска поддршка во развојот на вашиот бизнис. Гаранцијата е писмен документ со кој Банката-гарант се обврзува на безусловна и промптна исплата на одредена сума пари во корист на корисникот на гаранцијата, доколку должникот не исполни одредена обврска во предвидениот рок, која може да биде платежна или чинидбена.

Денарски гаранции
Корисници
 • Мали и средни претпријатија.
Намена
 • Тендерски гаранции:
  • За учество на тендери;
 • Чинидбени гаранции:
  • За навремено и квалитетно извршување работи во согласност со склучен договор помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата;
  • За враќање примен аванс;
 • Платежни гаранции:
  • За обезбедување на плаќања, во согласност со склучен договор помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата.
 • Царински гаранции:
  • За обезбедување на долг во следните царински постапки:
   • Пуштање во слободен промет;
   • Царинско складирање;
   • Увоз за облагородување;
   • Преработка под царинска контрола;
   • Привремен увоз;
   • Извоз за облагородување;
   • Извоз;
   • Привремено чување.

Валута

 • Во денари (МКД).
Рок
 • Во зависност од условите.
Износ
 • Тендерски гаранции:
  • Во зависност од условите во објавениот тендер, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување;
 • Чинидбени гаранции:
  • Во зависност од условите во договорот склучен помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување;
 • Платежни гаранции:
  • Во зависност од условите во договорот склучен помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување;
 • Царински гаранции:
  • Во зависност од бонитетот на барателот и понуденото обезбедување.
Обезбедување
 • Депозит (девизен или денарски);
 • Хипотека на недвижен имот;
 • Меница;
 • Рачен залог на опрема;
 • Друг вид обезбедување во договор со Банката.

Девизни (ностро) гаранции
Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти.
Намена
 • За обезбедување на плаќања во странство на правни лица, по основ на фактури за набавени стоки и извршени услуги, добро извршување работи, учество на меѓународни тендери.
Износ
 • Врз основа на приложена фактура за плаќање кон странство, договор за изведување на работи во странство, меѓународен тендер.

Девизни (лоро) гаранции
Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти извозно ориентирани, со очекувани девизни приливи.
Намена
 • За обезбедување на плаќање од странство на правни лица, по основ на извоз на стоки и извршени услуги, добро извршување работи, учество на меѓународни тендери на домашни правни лица.

Износ

 • Без ограничување.