•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Платен промет со странство

Вашите трансакции се сигурни, брзи и полесни за Вас преку девизната сметка отворена во Банката, во домашниот и меѓународниот платен промет.

Повеќе информирајте се за условите на платниот промет во и од Република Северна Македонија!

Испраќање средства во странство – девизни (ностро) дознаки
Корисници
 • Физички лица (резиденти и нерезиденти)
Потребни документи

 • За испраќање средства на физичко лице:
  • Документ за идентификација
  • Девизна сметка
  • Име и презиме на примачот
  • Адреса на примачот
  • IBAN
  • Податоци за банката и контото на примачот во банката
  • SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата
  • Потпишани обрасци 1450
 • За испраќање средства на правно лице:
  • Документ за идентификација
  • Девизна сметка
  • Целосен назив на фирмата
  • IBAN на примачот
  • Податоци (сметка на примачот во односната банка)
  • SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата
  • Документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)
  • Потпишани обрасци 1450

Износ
 • До 2.500 ЕУР месечно, на физички лица
 • Износ врз основа на документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)

Прием на средства од странство – девизни (лоро) дознаки
Корисници
 • Физички лица (резиденти и нерезиденти)
Потребни документи
 • За прием на средства од физичко лице:
  • Документ за идентификација
  • Платежна сметка во девизи или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во банката).
  • Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во Банката).
 • За прием на средства од правно лице:
  • Документ за идентификација
  • Платежна сметка во девизи или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во банката).
  • Изјава за основот на девизниот прилив
  • Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во Банката).
Износ
 • Без ограничување

Правила на платниот промет со странство за физички лица

Правила на платниот промет со странство за физички лица - резиденти

Правила за испраќање пари

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да испрати средства во странство на друго физичко лице жител на странска земја - нерезидент во максимален износ од 2.500 евра месечно.

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да испрати средства во странство на правно лице со седиште во странска земја - нерезидент износ кој не е лимитиран, но за кој мора да достави до Банката валиден документ од кој ќе се види основот на плаќањето: фактура, профактура, договор или друго.

Трансфери во странство на домашни физички лица - резиденти коишто се однесуваат на семејни животни трошоци (престој во странство заради школување, лекување и други трошоци), како и за лични трансфери на средства во денарска противвредност до 2.500 евра месечно може да се извршат и без прикажување соодветен документ, доволна е само информација. За трансфери поголеми од 2.500 евра, задолжително се доставува документ врз основа на кој ќе се утврди основот на плаќање.

Во согласност со Законот за девизно работење за резидентите на Р. Северна Македонија, постои забрана за трансфер на средства во странство по основ на животно и кредитно осигурување.

Банката е должна да го изврши налогот за плаќање 1450 со датум на валута најдоцна третиот ден од денот на прифаќањето на налогот, освен ако со налогодавачот не е понаку договорено.

Правила за добивање парични средства

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да прими неограничен износ на средства од странство од друго физичко лице жител на странска земја - нерезидент.

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да прими неограничени средства од својата сметка во странство само ако поседува работна виза или виза за престој на период подолг од шест (6) месеци, и тоа само во периодот на важење на визата, како и 30 дена по истекот на важењето на визата.

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да прими средства од странско правно лице со седиште во странска земја - нерезидент износ кој не е лимитиран, но за кој мора да ѝ даде на Банката информација за основот на приливот.

Во зависност од информацијата на клиентот, Банката, во согласност со законот, може да побара и валиден документ од кој ќе се види основот на плаќањето, особено ако приливот спаѓа во групата капитални трансфери.
Корисникот на наплата треба, во рок од 5 работни дена од денот на приемот на известувањето од Банката, да ѝ ги достави сите потребни податоци за одобрување на средствата на неговата сметка.

Поради специфичноста на девизниот платен промет и постоењето т.н. девизен режим, треба да се консултирате со Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка АД Скопје, на тел. 02/32 47 000 лок. 425 или да го прочитате „Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство“. Упатството може да го најдете на интернет-страницата на Народна банка на РСМ (www.nbrm.mk).

Правила на платниот промет со странство за физички лица - нерезиденти

Физичките лица – нерезиденти во платниот промет со странство немаат никакви ограничувања во преносот на средствата во и од Р. Северна Македонија, како и преносот на средствата помеѓу сметки во банките во Р. Северна Македонија.
Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за трансферите од и кон сметки на нерезиденти.


Кореспондентски банки

Кореспондентски банки

За да се обезбеди ефикасно и точно порамнување на сите плаќања во странство, ТТК Банка АД Скопје има развиено широка мрежа на кореспондентски банки. Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка АД Скопје ќе се погрижи за Вашето барање и ќе Ви врати во најкраток временски период.

Ажурирањето се обезбедува на редовна основа, со цел да Ве информира за моменталната состојба.

Currency Logo Correspondent Bank SWIFT/BIC Account No.
EUR   UNICREDITO ITALIANO SpA, Milan, Italy UNCR IT MM EUR: 09953146
GBP, CAD, SEK, DKK   Komercijalna Banka AD Skopje, Macedonia KOBSMK2X GBP: 705100202-826-0272100000377
CAD: 705100202-124-0272100000377
SEK: 705100202-752-027100000377
DKK: 705100202-208-027210000377
USD, EUR,
CHF, AUD
  RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AD, Vienna RZBAATWW USD: 070-55.074.553
EUR: 000-55.074.553
CHF: 73-55.074.553
AUD: 89-55.074.553
EUR, AUD, CHF, CAD, GBP   PRIVREDNA BANKA D.D ZAGREB, Croatia PBZGHR2X EUR, AUD, CHF, CAD, GBP:
HR4323400091970016396

Термински план за платен промет со странство

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТОК
Прием на налози Од 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15:30 часот Датум на валута тековен ден
Налози примени по 15:30 часот Датум на валута нареден ден