•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Бизнис комбиниран кредит

Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти.
Намена
 • Кредит наменет за финансирање инвестиции во основни и обртни средства.
Валута
 • Во денари (МКД).
Рок
 • Од 36 месеци до 84 месеци.
Износ
 • Во зависност од кредитната способност на правното лице.
Каматна стапка
 • Висината на каматната стапка зависи од висината на депонираните средства.
 • Минималниот износ на депонираните средства на корисникот изнесува 10% од висината на кредитот а максималниот износ на депонираните средства на корисникот изнесува 50% од висината на кредитот.
 • За депонираните средства се пресметува камата по видување.
 • Договорна казнена каматна стапка од 24,00% годишно за достасани, а не подмирени обврски.
Начин на пресметка и плаќање
 • Каматната стапка е прилагодлива.
 • Прилагодувањето на каматната стапка се врши полугодишно во согласност со промената на националната референтна стапка НРКС (за кредити во денари). 
Обезбедување
 • Депозит во износ од 10% до 50% од бараниот износ на кредит, кој може да биде денарски или девизен, од физичко или од правно лице;
 • На депонираните средства Банката пресметува камата по видување за целиот период сè до целосно ликвидирање на кредитот;
 • Хипотека на недвижен имот, во однос кој ќе го утврди Банката;
 • Залог на подвижни предмети, во однос кој ќе го утврди Банката;
 • Друг вид обезбедување кое се договара дополнително.
Пример
Висина на депозит Каматна стапка (променлива) Период на отплата
10% НРКС + 6,52 пп 3 години
20% НРКС + 5,52 пп 4 години
30% НРКС + 4,52 пп 5 години
40% НРКС + 3,52 пп 6 години
50% НРКС + 2,52 пп 7 години