•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

ТТК Банка АД Скопје е достапна за одговор на сите прашања во врска со проиводите и услугите на Банката, со цел задоволување на потребите на корисниците.

Поставете прашање или оставете коментар преку достапните канали на комуникација.

Ве молиме, во Вашата порака да не спомнувате доверливи информации или лични податоци, како, на пример, трансакциска сметка или матичен број. Исто така, во согласност со законските прописи, Банката нема да прифати барања за различни финансиски трансакции (отворање сметка, трансфер на пари, проверка на состојба на сметка и слично) бидејќи не може да го утврди Вашиот идентитет преку телефон или е-пошта.

Контакт

Грижа за корисници 24/7

тел.: 02/32 47 000 лок. 400

e-адреса: ttk@ttk.com.mk

Кредити и депозити

тел.: 02/32 47 000 лок. 480

e-адреса: oddelzanaselenie@ttk.com.mk

Платежни картички

тел.: 02/32 47 000 лок. 017

e-адреса: cards@ttk.com.mk

Електронско банкарство

тел.: 02/32 47 000 лок. 027

e-адреса: it@ttk.com.mk

Банкарски операции - денарски плаќања и приливи

тел.: 02/32 47 000 лок. 425

e-адреса: ppdenarski@ttk.com.mk

Банкарски операции - девизни плаќања и приливи

тел.: 02/32 47 000 лок. 410

e-адреса: ppdevizen@ttk.com.mk

Дирекција за маркетинг и развој на производи

тел.: 02/32 47 000 лок. 433, 452

e-адреса: marketing@ttk.com.mk

Дирекција за човечки ресурси, организација и поддршка

тел.: 02/32 47 000 лок. 466

e-адреса: hr@ttk.com.mk

e-адреса: kariera@ttk.com.mk

Офицер за заштита на лични податоци

тел.: 02/32 47 000 лок. 421

e-адреса: oficerzlp@ttk.com.mk

ТТК БАНКА АД Скопје

седиште: ул. „Народен фронт" бр.19а, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

тел.: +389 2 32 47 000 лок. 400

факс: +389 2 31 31 387

работно време на Централата на Банката:

од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот

електронска адреса: ttk@ttk.com.mk