•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРКС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 1,560%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 30.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 6,000%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 28.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 3,930%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

News Icon
01.12.2023Известување за исплата на пензиите од 1 декември 2023 22.11.2023ЈАВЕН ПОВИК (ПЈП бр. 41, 2023) за избор на најповолен добавувач за набавка на УРЕД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ПОДАТОЦИ – STORAGE 21.11.2023Денови на финансиска писменост од 21 до 23 ноември 2023 година 15.11.2023ЈАВЕН ПОВИК (ПЈП бр. 28, 2023) за избор на најповолен добавувач за набавка на хигиенско-технички услуги 10.11.2023Известување за резултатите од аукцијата за продажба на втората граѓанска обврзница 09.11.2023ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Раководител на Служба за внатрешна ревизија 03.11.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 3 ноември 2023 година 02.11.2023ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Помлад благајник во Експозитура Прилеп 01.11.2023„Паметно штеди за иднина што вреди“ - Едукативни работилници по повод Светскиот ден на штедењето 01.11.2023Доделено признание за најдобар банкарски службеник на ТТК Банка АД Скопје од страна на Македонската банкарска асоцијација
RSS Icon