•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 1,020%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 30.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 2,000%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 28.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 0,225%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

News Icon
28.09.2022Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти септември 2022 година 21.09.2022ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Самостоен соработник во Оддел за маркетинг 20.09.2022ТТК Банка АД Скопје ја исплати третата камата на сопствениците на Корпоративни обврзници - прва емисија 12.09.2022Известување за исплата на годишната камата за имателите на корпоративни обврзници од првата емисија по каматна стапка од 3,5% на годишно ниво 12.09.2022Тргување со акции без провизија преку ТТК Банка АД Скопје на „Инвеститорскиот ден“ на 13-ти септември 2022 година 07.09.2022Известување за неработен ден – 8-ми септември 2022 година (четврток) 05.09.2022Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти септември 2022 година 29.08.2022Известување за предвремена исплата на пензиите од 30-ти август 2022 година 05.08.2022ЈАВЕН ПОВИК (ПЈП бр.8/2022) за избор на најповолен понудувач за набавка на компјутерски уреди 04.08.2022ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Внатрешен ИТ ревизор
RSS Icon