•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРКС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.12.2023 01.01.2024-30.06.2024 2,130%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 31.12.2023 01.01.2024-30.06.2024 6,300%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 27.12.2023 01.01.2024-30.06.2024 3,885%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

RSS Icon