•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Известување за исплата на годишната камата по каматна стапка од 3,5% на годишно ниво на имателите на корпоративна обврзница - прва емисија

Ве известуваме дека ТТК Банка АД Скопје ќе изврши исплата на годишната камата по каматна стапка од 3,5 % на годишно ниво на имателите на корпоративна обврзница – прва емисија на обврзници со ИСИН MKTTKS200012 и шифра ТТКО.

Исплатата на камата ќе се изврши на 18.9.2023 година.

Право на исплата на камата имаат лицата кои се регистрирани во книгата на иматели на корпоративна обврзница - прва емисија на издавачот ТТК Банка АД Скопје во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје заклучно со 17.9.2023 година.

Тргувањето со обврзниците во деновите 14 и 15 септември 2023 година ќе се реализира со пресметана акумулирана камата за 362 и 363 денови соодветно, при што Купувачот при порамнувањето на 18 и 19 септември 2023 година ќе треба да го уплати износот на чистата цена  (+)  акумулираната камата на Продавачот.  При ова, Купувачите ќе бидат регистрирани во книгата на иматели на корпоративната обврзница – прва емисија на обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 18 и 19 септември 2023 година, соодветно и нема да остварат право на исплата на годишната камата.