•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

ЈАВЕН ПОВИК за избор на клипинг агенција (март 2024 година)

Општи информации за достава на понудите

 

Понудите што ќе бидат доставени до ТТК Банка АД Скопје треба да содржат целосно пополнета Апликација за избор на клипинг агенција (компанија која нуди достава на прес клипинг услуги).

Во понудата треба да се приложи и пример од дневен клипинг или пак линк од интернет-страница од која има  видлив пример од дневен клипинг, референтна листа на соработници како и копија од најнова тековна состојба.

Понудите не треба да содржат дополнителни информации освен оние кои се наведени во Апликацијата или доколку тоа не го побара ТТК Банка АД Скопје.

 

Рокот за достава на понудите е најдоцна до 25.3.2024 година (понеделник) до 16:00 часот.

 

Понудите да се достават во писмена форма.

 

Понудите се доставуваат во затворен плик:

Назнака – Јавен повик за избор на клипинг агенција - не отворај

Адреса: ТТК Банка АД Скопје 

ул. „Народен фронт“ бр. 19 а, 1000 Скопје

 

За повеќе информации во врска со јавниот повик, можете да се обратите на:

Дирекција за маркетинг и развој на производи

Телефон за контакт: +389 2 32 47 000 лок. 433

електронска адреса: marketing@ttk.com.mk