македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Трансакциски сметки

Девизна трансакциска сметка - резидент

Корисници

·   физички лица - државјани на Република Македонија;

·   Физички лица - странски државјани - со привремен престој во Република Македонија од најмалку 6 месеци;

·   малолетни лица и лица на кои им е одземена деловната способност, кои пред Банката ги застапува законски застапник, односно старател во согласност со законските одредби.

·   Сопственикот на девизната сметка може да даде овластување на друго лице кое ќе располага со средствата од неговата сметка, при што овластеното лице работи во согласност со прописите кои го регулираат платниот промет со странство за резиденти (независно од неговиот статус на резидент или нерезидент).

Валута

·   Во странска валута

Каматна стапка на позитивно салдо

EUR

  AUD

USD

GBP

CHF

Останати

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Потребни документи

·   Барање за отворање сметка;

·   Важечки документ со слика - лична карта или пасош - за домашно физичко лице со постојано место на живеење во Република Македонија;

·   Важечка лична карта за странци или виза за престој, односно работна виза во траење од најмалку 6 (шест) месеци, за физички лица со привремен престој во Република Македонија;

·   Прашалник - за регистрација на клиент;

·   Изјава - за статус на странски физички лица кои привремено престојуваат во Републиката со работна виза или виза за престој од најмалку 6 (шест) месеци.

Работење со девизна сметка

·   Преку девизната сметка се вршат готовински и безготовиснки трансакции  (уплати и исплати) во согласност со прописите кои го регулираат девизното работење.

Уплати на девизна сметка

·   Со вложување ефективни странски пари - вложувањето на ефектива е слободно.

·   Со девизни приливи од странство (ЛОРО дознаки) и од земјата - девизните приливи се обработуваат од страна на Банката (со образец 743) врз основа на доставен податок од клиентот за основот на приливот.

Исплати од девизна сметка

·   Повлекување ефектива - Повлекувањето ефектива е без ограничување во рамки на расположливи средства на сметката. повлекување ефектива во денарска противвредност и денарски плаќања се врши преку денарска трансакциска сметка.

·   Девизни плаќања во странство (НОСТРО дознаки) и во земјата - се вршат врз основа на доставени писмени инструкции од страна на клиентот и приложената документација за режимска контрола на основот на плаќање (со обработка на образец 1450 од страна на Банката, кој го потпишува клиентот).

Известување за направени приливи и одливи на сметка (изводи)

·   Банката го известува клиентот за секој пристигнат прилив (истиот или најдоцна наредниот ден по приемот).

·   Банката издава изводи за состојбата и за промените на девизната сметка на шалтерите на Банката.

·   Клиентот има обврска да подигнува извод најмалку еднаш месечно.

·   Банката може преку изводите истовремено да го информира и да го известува клиентот за одредени новини и промени во работењето.

·   Со пријава на корисничко име, состојбата на сметката може да се следи и на интернет.

Водење на сметка

·   Клиентот е должен да и достави на Банката ажуриран документ за идентификација (нова патна исправа со важечки рок, по истекот на рокот на важност на старата) и да ја пријави во Банката секоја промена на личните, адресните и контакт-податоците.

·   Во случај на губење/кражба на картичката, клиентот е должен да ја пријави во Банката, по што Банката му издава нова.

Затворање на сметка

·   Банката ја затвора девизната сметка врз основа на поднесено писмено барање и во согласност со прописите и одредбите од договорот за отворање сметка.

 

 

 

Тарифа за надоместоци - девизен платен промет за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за Платен промет во земјата и странство

Дирекција за деловна Мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 425

e-пошта: aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.5.2019 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување