македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула со фиксна каматна стапка од 5,90% во првата година и 7,50% годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата

·  НАЈНИСКА ФИКСНА каматна стапка за првата година  ·  БЕЗ ЖИРАНТИ до 10.000 евра, во зависност од висината на месечните примања  ·  МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции и акционерски друштва;

·  пензионери;

·  Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци);

·  Физички лица кои се вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат);

·  Физички лица кои примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·  Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели;

·  За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот;

·  Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:

во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години со исклучок на кредити обезбедени со хипотека на недвижен имот и/или меница со жирант за кои старосната граница изнесува 70 години;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

·  Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·  до 15.000 евра, во зависност од кредитоспособноста

Валута

·  МКД со девизна клаузула

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;

·  Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·  од 12 до 95 месеци.

Каматна стапка

·  5,90% годишна фиксна каматна стапка во првата година, 6 месечен ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени,  не пониска од 7,50% годишна променлива каматна стапка во остатокот од периодот на отплата.

Казнена каматна стапка

·  7,63% годишна променлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·  Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Надоместоци

 

·  500 денари за обработка на барање за кредит за физички лица;

·  При исплата на кредитот 2,0% од износот или мин. 2.000 денари;

·  За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);

·  Без провизија за предвремена делумна отплата;

·  Без провизија за предвремена целосна отплата;

·  Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

·   трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);

·   трошоци за меница.

СВТ

·  Преглед на СВТ

Обезбедување

 

  

 

 

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>25.000 денари

1 (еден) жирант

 Од 600.001 денар до максималниот износ

>18.000 денари

Без жиранти

До 600.000 денари

>12.500 ≤ 18.000 денари

Без жиранти

До 450.000 денари

1 (еден) жирант

Од 450.001 денар до 600.000 денари

≤12.500 денари

Без жиранти

До 300.000 денари

1 (еден) жирант

Од 300.001 денар до 600.000 денари

 
Дополнително:

·  Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот и жирантот/ите;

·  Административна забрана на плата од фирмата во која работат кредитокорисникот и жирантите и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие/нотарска/адвокатска/извршителска канцеларија ја издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 600.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

·  Апликација за кредит;

·  Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и жирантот/ите;

· Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата за кредитобарателот и жирантот/ите;

· За лица вработени во приватна фирма и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци;

· Фотокопија од последна платена сметка за струја за кредитобарателот;

· За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ).

Документи за наплата

·  Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокориникот примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

·  На трансакциска сметка на кредитокорисникот.

 

Пример

Вид на кредитот

Премиум СМАРТ - ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула (приматели на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка)

Износ

308.475 денари (5.000 еур)

Рок на отплата

95 месеци

Износ на ануитет

3.410 денари (денарска противвредност на 55,27 евра) во првата година, 3,639 денари (денарска противвредност на  58,99 евра) за останатиот период

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот.

Каматна стапка

5,90% годишна фиксна к.с. во првата година од отплатата

7,50% годишна променлива к.с. за останатиот период (6м ЕУРИБОР + 7,50пп не пониска од 7,50%)

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

7,88%

Вкупен износ за плаќање

440.784 денари (7.144,57 еур)

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

308.475 денари (5.000 еур)

Вкупен износ на камата за кредитот

125.475 денари ( 2.033,79 еур)

Надомест за одобрување на кредитот

 

6.169 денари (100 еур) односно 2% од износот или мин.2.000 денари

Надомест за администрирање на кредитот

3.750 денари (60,78 еур) (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Надомест за обработка на барање

500 денари *Овој трошок не влегува во СВТ.

Трошок за меница

500 денари *Овој трошок не влегува во СВТ.

Датум на пример

13.4.2018

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 12.11.2018 година.


 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - Соработник во Оддел за лоши пласмани и преземени средства - Проценувач
ЈАВЕН ПОВИК за избор на најповолен добавувач за набавка на интегриран софтвер за управување со човечки ресурси
ТТК Банка АД Скопје – спонзор на активностите на Македонската филхармонија во новата концертна сезона 2018/19
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.12.2018 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.12.2018 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување