македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

ВИП кредит - ненаменски потрошувачки кредит со годишна фиксна каматна стапка од 5,50% во првата година и 7,06% годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата

Доколку работите во една од поголемите и успешни компании (со месечни примања над 30.000 денари), може да аплицирате за ВИП кредит на ТТК Банка и да добиете брз и едноставен пристап до финансиски средства, по многу поволни услови и каматни стапки. Искористете го ВИП третманот кој ви го нуди ТТК Банка и уживајте во привилегиите и престижот кој го заслужувате.

 • НАЈНИСКА каматна стапка
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата
 • БЕЗ ЖИРАНТИ 

Корисници

 • Државјани на Република Македонија, деловно способнилица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива рокот на кредитот) и се вработени во државни институции, акционерски друштва и бонитетни приватни фирми со над 25 вработени, класифицирани во А или Б категорија (ЕЛЕМ, ОКТА, МАКПЕТРОЛ, ТЕЛЕКОМ, ОНЕ, ВИП, АЛКАЛОИД, ФОД БИТОЛА ПЛОДНОСТ БИТОЛА, ЕВРОПА АД СКОПЈЕ, АЏИБАДЕМ СИСТИНА, РЕМЕДИКА, БУЧИМ РАДОВИШ);
 • Физички лица кои примаат и не примаат плата преку ТТК Банка;
 • Физички лица,  класифицирани во А категорија во последните 12 месеци.

Критериуми

 • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;
 • Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни со минимален износ на месечни примања од 30.000 денари (континуирано во последните 12 месеци) остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години;
 • Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

 • Од 20.000 денари до 600.000 денари.

Валута

 • МКД.

Начин на отплата

 • Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;
 • Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

 • Од 12 до 84 месеци.

Каматна стапка

 • 5,50% годишна фиксна каматна стапка во првата година7,06% годишна променлива каматна стапка (НРС + 5,33 процентни поени) за остатокот од периодот на отплата, за категорија на корисници на Премиум ВИП пакетот (Премиум ВИП пакетот е наменет за физички лица кои ги исполнуваат условите за корисници на ВИП кредитот и кои ја примаат платата преку ТТК Банка - I категорија);
 • 6,00% годишна фиксна каматна стапка во првата година7,86% годишна променлива каматна стапка (НРС + 6,13 процентни поени) за остатокот од периодот на отплата, за категорија на корисници на Премиум ВИП (Премиум ВИП е наменет за физички лица кои ги исполнуваат условите за корисници на ВИП кредитот и кои не ја примаат платата преку ТТК Банка - II категорија);
 • За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата, Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

 • 10,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

 • Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Надоместоци

 • Без надоместок за обработка на барање за кредит за физички лица;
 • При исплата на кредитот - 1% мин. 1.000 денари;
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);
 • Без провизија за предвремена делумна отплата;
 • Без провизија за предвремена целосна отплата.

Трошоци

 • Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);
 • Трошоци за меница;
 • Нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа за кредити над 400.000 денари за приматели на плата, односно над 300.000 денари за неприматели на плата.

СВТ

Преглед на СВТ

Обезбедување

 • Без жиранти;
 • Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот и согласност за издавање (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие ја издава);
 • Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот. 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 600.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

 • Апликација за кредит;
 • Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитокорисникот;
 • Фотокопија од последна платена сметка за комуналии - струја на адресата на живеење на кредитокорисникот;
 • Потврда за редовен работен однос, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавачот (не постара од 30 дена);
 • Извод од трансакциска сметка за последни 3 месеци.

Документи за наплата

 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата преку ТТК Банка.

Исплата

 • На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

 

 

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки ВИП кредит (приматели на плата преку ТТК Банка)

Износ

350.000,00 денари

Рок на отплата

60 месеци

Износ на ануитет

6.685,00 денари во првата година, 6.891,00 денари за останатиот период на отплата

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

Каматна стапка

5,50% годишна фиксна к.с во првата година, 7,06% годишна променлива к.с за остатокот од периодот

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

7,44%

Вкупен износ за плаќање

415.613,00 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

350.000,00 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

60.975,00 денари (во износот не е вклучен износот на интеркаларна камата)

Надомест за одобрување на кредитот

3.500,00 денари (1,00% мин.1.000,00 денари)

Надомест за администрирање на кредитот

2.188,00 денари (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошок за меница

500,00 денари

Датум на пример

1.1.2020

 

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна Мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.2.2020 година.


 

Известување за правата на запишувачите на долгорочните должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница од втората емисија
ТТК Банка АД Скопје ја реализираше втората емисија на корпоративни обврзници
Известување за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност
Известување по повод објавена информација за дејноста на Тетекс АД Тетово
ТТК Банка АД Скопје ја продолжи промотивната понуда за кредитни производи за физички лица до 31 март 2020 година
TТК Банка АД Скопје ја продолжи понудата на промотивниот депозит ПРОМО ФИКС 15 до 31 март 2020 година
Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.3.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.3.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување