македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

ДепозитиСкалест депозит

Зошто да одберете скалест депозит?

Со скалестиот депозит добивате ПОВЕЌЕ. Колку повеќе вложувате, толку повисока каматна стапка добивате! Освен тоа, периодот на исплаќање е по ваш избор. Скалестиот депозит е валиден за депозити во денари, евра и долари, во повеќе рочности.

Корисници

Домашни деловно способни лица, малолетни лица и лица без деловна способност со законски застапник и странски физички лица

·       Полнолетно деловно способно лице, лично;

·       Полнолетно лице без деловнаспособност со законски застапник;

·       Малолетно лице со родител, деловно способно лице како законски застапник.

 

Валута

·       МКД;

·       Странска валута.

 

Период на орочување

·       Краткорочни од 1, 3, 6 и 12 месеци;

·       Долгорочни од 24 и 36 месеци.

 

 

Каматна стапка

·       Пресметката на каматата на средствата се врши месечно по конформна метода.

·       Фиксна каматна стапка.

 

 

Други услови

Со штедната книшка може да располага:

·      сопственикот или ополномоштено лице од страна на сопственикот;

·      законскиот застапник за малолетно лице до негова 18-годишна возраст;

·      законски застапник  на лицето сопственик.

 

Документи 

·      Документ за идентификација (важечка лична карта или пасош) за домашни физички лица; 

·      Пасош за странски физички лица.

 

Друго

·       Во штедната книшка се евидентираат сите промени што се вршат од страна на корисникот.

·       Исполнетите или оштетените книшки се заменуваат со нови, додека за изгубените и уништените се отвораат книшки со нов број.

·       За секој депозит се потпишува договор во кој се наведени условите за штедење и каматната стапка.

·      Кај малолетни лица при отворање на штедниот влог треба да се достави извод од матична книга на родените.

·       Со штедниот влог располага законски застапник до полнолетство на вложувачот со што автоматски му се пренесува правото за располагање со влогот.

·      За малолетни лица над 14 години законскиот застапник може да потпише изјава за дозвола за располагање со штедниот влог, и тоа пред работникот во Банката.

·      Само сопственикот, односно законскиот застапник на штедниот влог може писмено да побара раскинување на договорот и затворање штеден влог, и тоа 7 дена порано.

·      Сопственикот може да овласти и други лица за располагање со штедниот влог.

·      Во одредени случаи штедниот влог може да претставува обезбедување за подигнување кредит во Банката.

·      Кај рентното штедење каматата од орочениот влог месечно се префрла на книшка по видување или на трансакциска сметка.

 

Тајност

·       Податоците за депозитите се деловна тајна.

 

 

Сигурност

·      Вкупните депозити на клиентите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити. Фондот врши обесштетување на осигурените депозити со износ до 30.000 еур во денарска противвредност по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на укинување на дозволата за работење на банката.

 

Исплата на камата

 ·          Во денари;

 ·          Во девизи;

 ·          Месечна, по истек на месецот. Каматата редовно, месечно се припишува на штедниот влог, со можност за месечно подигање на каматата на трансакциска сметка или книшка по видување.

 

Каматни стапки

влогови (МКД)

до 500.000

500.001-1.000.000

1.000.001-3.000.000

3.000.001-6.000.000

6.000.001-9.000.000

9.000.001-12.000.000

Над 12.000.000

 

1 месец

0,02%

0,02%

0,07%

0,07%

0,12%

0,12%

0,17%

 

3 месеци

0,05%

0,05%

0,10%

0,10%

0,15%

0,15%

0,20%

 

6 месеци

0,20%

0,20%

0,25%

0,25%

0,30%

0,30%

0,35%

 

12 месеци

0,70%

0,70%

0,75%

0,75%

0,80%

0,80%

0,85%

 

24 месеци

1,60%

1,60%

1,65%

1,65%

1,70%

1,70%

1,75%

 

36 месеци

2,00%

2,00%

2,05%

2,05%

2,10%

2,10%

2,15%

 

 

Девизни влогови (ЕУР)

до 10.000

10.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

100.001-150.000

150.001-200.000

Над      200.000

 

1 месец

0,01%

0,01%

0,06%

0,06%

0,11%

0,11%

0,16%

 

3 месеци

0,03%

0,03%

0,08%

0,08%

0,13%

0,13%

0,18%

 

6 месеци

0,05%

0,05%

0,10%

0,10%

0,15%

0,15%

0,20%

 

12 месеци

0,35%

0,35%

0,40%

0,40%

0,45%

0,45%

0,50%

 

24 месеци

0,80%

0,80%

0,85%

0,85%

0,90%

0,90%

0,95%

 

36 месеци

1,00%

1,00%

1,05%

1,05%

1,10%

1,10%

1,15%

 

 

 

Девизни влогови (УСД)*

до 10.000

10.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

100.001-150.000

150.001-200.000

Над      200.000

 

1 месец

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

 

3 месеци

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

 

6 месеци

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

 

12 месеци

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

 

24 месеци

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

 

36 месеци

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

 

*со важност од 1.9.2013 година скалесто орочен девизен штеден влог во долари (USD) не е во понуда. За скалесто орочен штеден влог во USD важат каматните стапки за стандарден орочен штеден влог во USD соодветно на рочноста, независно од орочениот износ.

Општи услови за штедни влогови за физички лица.

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 5.12.2019 година.


 

Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Поставен нов банкомат на ТТК Банка АД Скопје во градот Прилеп
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на депозитите на физичките и правните лица
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување