македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Сметки

Девизни сметки за правни лица

 

Корисници

·       Правни лица, резиденти и нерезиденти

 

Валута

·       Странска валута

 

Потребни документи

·      Денарска сметка во ТТК Банка, доколку барателот е клиент на Банката;

·       Доколку не е клиент на Банката потребно е да се отвори денарска сметка, односно да се достави;

·       Пополнето барање (обрасци на Банката);

·      Решение за упис во трговскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган или aкт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар и не е основан врз основа на закон или извадок од закон , ако учесникот е основан во согласност со закон;

·       Доказ за единствен даночен број;

·       ЗП Образец заверен на нотар;

·       Доказ дека сметката е пренесена од Министерството за финансии – Управа за јавни приходи или последен извод од сметка отворена во друга банка.

 

Надоместок за водење сметка

Готовински уплати и исплати на ефективни странски пари на правни лица – резиденти

·      внесување ефективни странски пари од домашни правни лица - 0,30% мин. 200 ден.;

·      враќање/внесување претходно подигнати ефективни странски пари - 0,15% мин. 200 ден.;

·      внесување и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи - 0,02% мин. 300 ден.;

·      исплата на ефективни странски пари за службен пат и експлоатациски трошоци - 0,50% мин. 100 ден.

А) Ностро дознаки

·      По налог на домашни правни лица - 0,30% мин. 600 ден.+300 ден. SWIFT ОУР  трошоци – 900 ден.;

·       измена на инструкции - 1.000 ден + фактички трошоци на странска банка.

Б) Лоро дознаки

·       за домашни правни лица до 50 ЕУР - 50 ден;

·       за домашни правни лица над 50 ЕУР - 0,10% мин. 500 ден;

·       измена на инструкции - 1.000 ден.

В) Условени дознаки

·       во странство - 0,4% мин. 600,00 ден + 300 ден. SWIFT;

·       од странство - 0,4% мин. 600,00 ден + 300 ден. SWIFT.

 

Процедура за отворање сметка за странски правни лица – нерезиденти

·      Пополнето писмено барање (потпишано од управителот или од овластено лице)

·       Регистрација на странското правно лице (оригинал или заверена од нотар или суд)

·       Извод од трговски регистар (не постар од 3 месеци)

·       Писмено овластување за лицата што ќе ја застапуваат фирмата

·       Документ за идентификација (нотарски заверена копија од пасош за лицата овластени за работа со сметката и од овластувачот)

·      Договор со нерезидентот, во кој се регулирани начинот на отворање,

      водење и затворање на сметките, начинот на прием и извршување на налозите за плаќање и наплата, начинот на известување за приливи и одливи на сметките и сите трошоци и провизии.

 

 

Општи услови за девизна трансакциска сметка - правно лице, резидент

Општи услови за трансакциска сметка - правно лице, нерезидент

Услови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - резидент

Услови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - нерезидент

Тарифа Платен промет со странство - правни лица

 

Потребни формулари за отворање на сметка

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за Платен промет во земјата и странство

Дирекција Деловна Мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 425

e-mail. aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 22.6.2016 година.


 

О Г Л А С за продажба на моторно возило по пат на прибирање писмени затворени понуди
Оглас за вработување - ИТ Консултант
Известување за летно работно време – од 1.7.2017 година до 31.8.2017 година
СУПЕР Станбен кредит со СУПЕР фиксна каматна стапка од 2,85% во првите три години
СЕГА Е ЛЕСНО, со ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување