македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредити

ФИН кредит - ненаменски потрошувачки кредит од 5,50% фиксна каматна стапка во првата година и 7,46% променлива каматна стапка за остатокот од периодот

За сите вработени во банки и финансиски институции, ТТК Банка креираше посебни поволности и привилегии. Со ФИН кредитот на ТТК Банка, добивате можност за брз и едноставен пристап до финансирање на вашите моментални потреби.

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако 12 месеци работат непрекинато кај ист работодавец и минимум еднаш им е продолжен договорот за работа) и се вработени во банки и др. финансиски институции;

·   Физички лица кои примаат и не примаат плата преку ТТК Банка.

Критериуми

·   Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·   Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 12.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години;

·  Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·   Од 20.000 денари до 600.000 денари.

Валута

·   МКД.

Начин на отплата

·   Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот.

·   Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·   Од 12 до 84 месеци.

Каматна стапка

· 5,50% годишна фиксна каматна стапка во првата година, 7,46% годишна променлива каматна стапка (НРС + 5,73 процентни поени) од втората година на отплатата на кредитот до целосната отплата на кредитот за категорија на корисници кои ја примаат платата преку ТТК Банка (I категорија);

· 8,46% годишна променлива каматна стапка (НРС + 6,73 процентни поени) за категорија на корисници кои не ја примаат платата преку ТТК Банка (II категорија);

·   За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата, Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·   10,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·   Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Надоместоци

 

·  500 денари за приматели на плата/пензија, односно 700 денари за неприматели на плата/пензија во Банката, надоместок за обработка на барање за кредит;

·   При исплата на кредитот - 0,50% од износот или минимум 1.000 денари; 

·  За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);

·    Без провизија за предвремена делумна отплата;

·   Без провизија предвремена целосна отплата.

Трошоци

·   трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);

·   трошоци за меница;

·   нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа за кредити над 400.000 денари за приматели на плата, односно над 300.000 денари за неприматели на плата.

СВТ

·   Преглед на СВТ

Обезбедување

 

·   БЕЗ ЖИРАНТИ;

·  Административна забрана на плата за кредитокорисникот (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие ја издава);

·   Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот;

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 600.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

·   Апликација за кредит;

·   Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот;

·   Потврда за редовен работен однос, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавачот (не постара од 30 дена).

Документи за наплата

·  Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата преку ТТК Банка.

Исплата

·   На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки ФИН кредит (приматели на плата преку ТТК Банка)

Износ

150.000,00 денари

Рок на отплата

60 месеци

Износ на ануитет

2.865,00 денари во првата година, 2.989,00 денари за останатиот период

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

Каматна стапка

   5,50% годишна фиксна каматна стапка во првата година од користењето на кредитот и 7,46% годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

7,55%

Вкупен износ за плаќање

179.484,00 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

150.000,00 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

27.844,00 денари

Надомест за одобрување на кредитот

1.000,00 денари

Надомест за администрирање на кредитот

940,00 денари (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Надомест за обработка на барање

500,00 денари

Трошок за меница

200,00 денари

Датум на пример

1.1.2020

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 2.1.2020 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување