македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Премиум СМАРТ пакет за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Кредити

Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години без ризико животно осигурување 

Ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит на ТТК Банка нуди нови поволни услови за кредитирање и рефинансирање на вашите обврски по кредитите. Искористете ја можноста за отплата на долг рок и по пониска каматна стапка. Со само една рата и повеќе средства на располагање во месецот, реализирајте ги вашите долгозамислувани планови. Сега е лесно!

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката

·   Физички лица кои примаат/не примаат плата преку ТТК Банка

·   Физички лица, пензионери кои својата пензија (од ПИОМ) ја примаат преку ТТК Банка

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

·   Во кредитот може да се вклучат до 2 (двајца) кредитоспособни ко-кредитобаратели за кои важат истите услови како за кредитобарателот

·   Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни, на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години и кои се:

- во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари остварени во Р. Македонија;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

·   Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро

Износ

·   од 180.000 денари до 12.000.000 денари (до 6.000.000 денари во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат)

·  од 3.000 евра до 300.000 евра во денарска противвредност (до 200.000 евра во денарска противвредност во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат)

Валута

·  МКД

· МКД со девизна клаузула (денарска противвредност на EUR според средниот курс на курсната листа на НБРМ кој важи на денот на исплатата на кредитот)

Начин на отплата

·   Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

·   Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата

Рок на отплата

·   од 12 до 240 месеци (до 180 месеци во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат) со вклучен грејс период до 6 месеци

Каматна стапка

МКД

·         4,90% годишна фиксна каматна стапка во првите три години, 5,88% (НРС + 4,35 процентни поени) годишна променлива каматна стапка од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот за категорија на корисници на Премиум СМАРТ пакетот (1. Физички лица кои се вработени во државни институции и акционерски друштва и ја примаат платата преку ТТК Банка; 2. Физички лица пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка; 3. Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата преку ТТК Банка; 4. Физичко лице  вработено во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) и ја прима платата преку ТТК Банка; и корисници на Премиум СМАРТ пакетот кои се приматели на плата/пензија во ТТК Банка (I категорија)

·       7,08% (НРС + 5,55 процентни поени) годишна променлива каматна стапка, за категорија на корисници кои не ја примаат платата/пензијата преку ТТК Банка (II категорија)

 

МКД со девизна клаузула

·      4,90% годишна фиксна каматна стапка во првите три години, 6 месечен ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од 6,30% годишна променлива каматна стапка од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот за категорија на корисници на Премиум СМАРТ пакетот (1. Физички лица кои се вработени во државни институции и акционерски друштва и ја примаат платата преку ТТК Банка; 2. Физички лица пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка; 3. Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата преку ТТК Банка; 4. Физичко лице  кое се вработено во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) и ја прима платата преку ТТК Банка; и корисници на Премиум СМАРТ пакетот кои се приматели на плата/пензија во ТТК Банка (I категорија)

·      6 месечен ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени не пониска од 7,50% годишна променлива каматна стапка, за категорија на корисници кои не ја примаат платата/пензијата преку ТТК Банка (II категорија)

 

        *За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата, Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·   9,5% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски за кредит во денари (МКД)

·   7,496% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски за кредит во денари МКД со девизна клаузула

Метод и период на пресметка на камата

·   Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода

Провизии

 

·   900 денари надомест за обработка на барање

·   Надоместок при исплата на кредитот:

   - За износ до 30.000 евра  2,0% од износот, мин. 6.000 денари;

   - За износ над 30.000 евра 1,5% од износот.

·  За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)

·   За предвремена делумна отплата 3% од предвреме уплатениот износ

·   За предвремена целосна отплата 3% од износот на предвреме вратениот главен долг

·  Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари

Трошоци

·   Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)

·    Трошоци за процена на вредноста на недвижниот имот кој се заложува секоја година во согласност со тарифата на овластен проценител или процена од вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци (без надоместок за прва процена на недвижен имот во промотивен период до 31.12.2020 година)

·    Нотарска награда за солемнизација на договорот за залог во согласност со нотарската тарифа

·    Трошоци за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга

·    Трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици во согласност со тарифата на осигурителната компанија

СВТ

·   Преглед на СВТ

Обезбедување

·   Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и обезбедувањето (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот)

·   Меница и менична изјава за кредитобарателот и ко-кредитобарателите

·  Административна забрана и согласност за активирање од кредитобарателот и кокредитобарателите (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие ја издава)

Потребни документи

·   Апликација за кредит

·   Фотокопија од важечка лична

·   Карта или пасош за кредитобарателот и ко-кредитобарателот

·   Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата

·   За вработени во приватни фирми образец ПП 53 (Декларација од УЈП) за последните 3 месеци за кредитобарателот и ко-кредитобарателот

·   За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ)

·   Имотен лист

·   Доказ дека имотот не е под залог

·   Процена од овластен проценител на пазарната вредност на имотот кој се заложува за секоја година или процена од вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци

·  Осигурување на имотот и винкулација во корист на ТТК Банка за сите години до конечна отплата на кредитот

·   Извод од матична книга на родени/венчани

·   Нотарски акт

Исплата

·   На трансакциска сметка на корисникот на кредитот

 

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот, 

во МКД (Премиум СМАРТ Пакет)

Износ

2.000.000 денари

Рок на отплата

180 месеци

Износ на ануитет

15.712 денари во првите три години; 16.563 денари за останатиот период

Начин на отплата

-Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;

-Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Каматна стапка

4,90% годишна фиксна к.с. во првите три години од отплатата и 5,88% годишна променлива к.с. за останатиот период од отплата

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

6,11%

Вкупен износ за плаќање

3.018.143 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

2.000.000 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

950.736 денари

Надомест за обработка на барање

900 денари

Надомест за одобрување на кредитот

30.000 денари (1,5% од износот за кредити над 30.000 евра)

Надомест за администрирање на кредитот

36.007 денари за целиот период на отплата (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот)

Трошок за меница

500 денари

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Трошок за процена на вредноста на недвижниот имот

Не е познат *Овој трошок не влегува во СВТ

Нотарска награда за солемнизација на договорот за залог

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ

Трошок за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ

Трошок за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ

Датум на пример

1.7.2020

 

 

 Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.10.2020 година.


 

Интервју со Претседателот на Управен одбор на ТТК Банка АД Скопје д-р Драгољуб Арсовски за „Денар.мк“ - „Ефикасни и достапни и во услови на здравствена криза“
Известување за предвремена исплата на пензиите од 26-ти ноември 2020 година
Известување за четвртото издание на едукативниот настан „Денови на финансиската писменост“
Известување за времено затворање на експозитура Куманово 1
Известување за промена на локација на банкомат во Битола
ТТК Банка АД Скопје ја прошири деловната мрежа со нова експозитура во Кавадарци
Известување за исплата на паричните права од социјална и детска заштита од 4-ти ноември
ТТК Банка АД Скопје со нова експозитура во Скопје, Дебар Маало
ТТК Банка предупредува на лажно претставување со злоупотреба на името на Банката
Јавен повик за учество на XXXV седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Поволно штедење во ТТК Банка АД Скопје со промотивните депозити за физички лица - ПРОМО ФИКС во денари и во евра
Без трошоци за одобрување и администрирање за кредитите со РИЗИКО кредитно животно осигурување до 31.12.2020 година
Интервју со Претседателот на Управниот одбор на ТТК Банка д-р Драгољуб Арсовски за „Фактор“: Кризата се ширеше побрзо и од вирусот, ТТК Банка одговори силно на предизвиците
Известување за промена на работното време на филијалите и експозитурите од 1.6.2020 година

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување