македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Кредити

Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула со фиксна каматна стапка од 5,90% во првата година и 7,50% прилагодлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот на отлата (намален надоместок за одобрување до 30.6.2017 година)

·  НАМАЛЕН надоместок за одобрување 1,0% мин. 2.000 денари за одобрен износ над 300.000 денари  ·  НАЈНИСКА ФИКСНА каматна стапка за првата година  ·  БЕЗ ЖИРАНТИ до 10.000 евра, во зависност од висината на месечните примања  ·  МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции и акционерски друштва;

·  пензионери;

·  Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци);

·  Физички лица кои се вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат);

·  Физички лица кои примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·  Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели;

·  За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот;

·  Минималните месечни примања на кредитобарателот и жирантите не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање за кредитниот производ;

·  Максималната старост на кредитобарателот и жирантите не смее да биде поголема од 70 години старост при доспевање на последниот ануитет од кредитот.

Износ

·  до 15.000 евра, во зависност од кредитоспособноста

Валута

·  МКД со девизна клаузула

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;

·  Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·  12 - 120 месеци

Каматна стапка

·  5,90% годишна фиксна каматна стапка во првата година, 7,50% годишна прилагодлива каматна стапка во остатокот од периодот на отплата.

Казнена каматна стапка

·  7,634% прилагодлива годишна каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·  Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Надоместоци

 

·  500 денари за обработка на барање за кредит за физички лица;

·  При исплата на кредитот 2,0% од износот или мин. 2.000 денари;

    * 1,0% мин. 2.000 ден. за одобрен износ над 300.000 денари во промотивен период до 30.6.2017 година;

·  За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);

·  Без провизија за предвремена делумна отплата;

·  Без провизија за предвремена целосна отплата;

·  Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

·   трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);

·   трошоци за меница.

СВТ

·  Преглед на СВТ

Обезбедување

 

  

 

 

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>25.000 денари

1 (еден) жирант

 Од 600.001 денар до максималниот износ

>18.000 денари

Без жиранти

До 600.000 денари

>12.500 ≤ 18.000 денари

Без жиранти

До 450.000 денари

1 (еден) жирант

Од 450.001 денар до 600.000 денари

≤12.500 денари

Без жиранти

До 300.000 денари

1 (еден) жирант

Од 300.001 денар до 600.000 денари

 
Дополнително:

·  Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот и жирантот/ите;

·  Административна забрана на плата од фирмата во која работат кредитокорисникот и жирантите и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие/нотарска/адвокатска/извршителска канцеларија ја издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 600.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

·  Апликација за кредит;

·  Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и жирантот/ите;

· Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата за кредитобарателот и жирантот/ите;

· За лица вработени во приватна фирма и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци;

· Фотокопија од последна платена сметка за струја за кредитобарателот;

· За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ).

Документи за наплата

·  Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокориникот примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

·  На трансакциска сметка на кредитокорисникот.

 

Пример

Вид на кредитот

Премиум СМАРТ - ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула

Износ

307.739 денари (5.000 еур)

Рок на отплата

120 месеци

Износ на ануитет

3.401 денари (денарска противвредност на 55,25 евра) во првата година, 3,629 денари (денарска противвредност на  58,97 евра) за останатиот период

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот.

Каматна стапка

5,9% фиксна к.с. во првата година од отплатата

7,5% прилагодлива к.с. за останатиот период

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

7,88%

Вкупен износ за плаќање

439.614 денари (7. 142,66 еур)

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

307.739 денари (5.000 еур)

Вкупен износ на камата за кредитот

125.059 денари ( 2.031,90 еур)

Надомест за одобрување на кредитот

 

3.077 денари (50 еур) (При исплата на кредитот: 1,00% мин. 2.000 ден. за одобрен износ над 300.000 денари во промотивен период до 30.6.2017 година)

Надомест за администрирање на кредитот

3.740 денари (60,76 еур) (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Надомест за обработка на барање

500 денари *Овој трошок не влегува во СВТ.

Трошок за меница

500 денари *Овој трошок не влегува во СВТ.

Датум на пример

1.11.2016 (Пресметковен курс: 1 еур = 61.5477 денари)

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција Деловна Мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 6.4.2017 година.


 

Известување за неработен ден - 1.5.2017 година (понеделник)
Нови атрактивни услови за ненаменските потрошувачки кредити во ТТК Банка
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување